Lokalplan H004

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Helhedsplan "Strategisk blik" på Skanderborgvej


Hvorfor Helhedsplan – Mål og resultater • Skanderborgvej er udpeget til fortætningsakse i Kommuneplan 2017. • 4 stationsområder har et fortætningspotentiale. • Kollektiv trafik kan i fremtiden blive optimeret på Skanderborgvej og Ringvejene. • Højhuspolitik spiller. • Viby renseanlæg og muligheden for at skabe værdi i området med vand i overfladen er aktuel. • Flere udviklere har vist interesse for at igangsætte projekter, som kan opfylde kommuneplanens vision for området. Byudviklingen omkring Skanderborgvej og de fire stationer skal understøtte kvalitet i byudvikling og en robust by, som kan forandres over tid. Opgaven skal give et helhedsblik på udviklingen på strækningen fra Marselis Boulevard til og med erhvervsområdet ved stationen på Øllegårdsvej. Målet er at muliggøre en byfortætning langs Skanderborgvej og stationerne med stor sammenhængskraft, byfortætning og koordinering mellem byudvikling og klimatiske udfordringer. Helhedsplanen skal fastlægge de bedst mulige rammer og retninger for fremtidens Viby. Vi forventer at se på: • Fremkommelighed og parkering • Udnytte fortætningspotentialet omkring Skanderborgvej • Understøtte fremkommelighed på Skanderborgvej ud fra et overordnet mobilitetsperspektiv • Understøtte, højne og tydeliggøre Vibys identitet som lokalsamfund • Understøtte sammenhængskraften fysisk, kulturelt og socialt på tværs af Skanderborgvej. • Bidrage til en prioritering af projekternes indhold ud fra et samlet blik på lokalområdet Viby • Understøtte værdien af, at tænke byudvikling, fremkommelighed, klima og grønne strukturer sammen. • Understøtte at offentlig service og byudvikling følges ad. Slutproduktet er en helhedsplan med en vision og en strategi for at kunne opfylde visionen samt perspektiver på muligheder, men også at pege på udfordringer. Processen vil afdække, hvorvidt helhedsplanen med visionen skal hægtes op på et kommuneplantillæg med retningslinjer og eventuelt overordnede tværgående sammenhænge og rammer


Dokumenter

Debatoplæg Helhedsplan Skanderborgvej, Viby
Borgermøde 11-06-2019

Links

Genvej til Høringsportalen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (13.07.18 - 24.08.18) 
  Forudgående offentlig høring (29.05.19 - 21.06.19) 
  Borgermøde (11.06.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.