Lokalplan X029

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Højhusbebyggelse på Halmstadgade 11, Christiansbjerg


Arealudvikling, Teknik og Miljø ønsker at sætte det kommunalt ejet grundstykke (del af Matr. Nr. 13p Århus Markjorder) i udbud med henblik på salg til en privat udvikler. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes primært til boligformål med boliger i varierede størrelser, og sekundært til offentligt formål/erhverv i de nederste etager. Højhusbebyggelsen er i Helhedsplanen skitseret som en bebyggelse på 15-20 etager, men det endelige etageantal er endnu ikke klarlagt. Selve højhuset er tænkt som boliger, mens basen, stuen og 1.sal skal rumme en offentlig eller semi-offentlig funktion. Området er beliggende ved trafikkrydset Halmstadgade/Olof Palmes Allé/Nehrus Allé, Christiansbjerg og har en størrelse på ca. 2.800 m2. Området er i dag udlagt til offentligt formål, og har for en periode været brugt til opbevaringsplads for byggemateriale og lignende i forbindelse med anlægning af Letbanen. Projektområdet omkranses af Lokalplan nr. 1074 og Storbylandsby II og Vestereng mod Vest, den kommende udvikling af Journalisthøjskolen mod nord, Olof Palmes Allé og letbanen og krydset Halmstadgade/Olof Palmes Allé/Nehrus Allé mod øst samt boldbanerne mod syd. Området er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 14.06.19 OF. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da den ikke er i overensstemmelse med kommuneplanrammens anvendelsesformål og bestemmelser om max. Bygningshøjde og max. Bebyggelsesprocent. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og i den forbindelse gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (24.08.18 - 14.09.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.