Lokalplan X020

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Kaløvej i Mejlby


På baggrund af anmodning fra både den private og kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Området er beliggende ved Kaløvej i den nordlige ende af Mejlby og har en størrelse på ca. 5 ha. Den vestlige del af området ud mod Kaløvej og Mejlbyvej rummer en nedlagt gård med enkelte bygninger. Den øvrige del af området er dyrket areal. Området afgrænses mod nord af Kaløvej, vest af Mejlbyvej, øst og syd af parcelhuse, Mejlby Forsamlingshus og Mejlby Kirke. De nærliggende områder rummer primært blandet bebyggelse. Området er beliggende delvis i byzone og landzone. Lokalplanområdet kan deles op i to områder, hhv. matrikel nr. 3a og 45. Matrikel 3 a ligger mod vest og afgrænses af Mejlbyvej og Kaløvej. Arealet er privatejet og skal anvende til tæt-lav boligbebyggelse. Matrikel nr. 45 ligger mod øst og afgrænses af Kaløvej, parcelhuse og Mejlby forsamlingshus. Arealet er kommunalt ejet og skal anvendes til både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Begge bygherrer er indstillet på at lave en fælles løsning i forhold til vejadgang fra Kaløvej. Ydermere kan der arbejdes på en fælles løsning i forhold til håndtering af overfladevang. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 370206BL. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (29.08.18 - 19.09.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.