Lokalplan X011

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Frydenlundcenteret - blandet bolig og erhverv, Frydenlunds Allé i Aarhus V


På baggrund af anmodning fra private udviklere påtænkes at der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er muliggøre opførelse af etagebyggeri med blandet bolig og erhverv ved Viborgvej – Frydenlund Alle. Ejerne af Frydenlund Center ønsker at rive den eksisterende bebyggelse ned og opføre ca. 20.500 m2 karrebebyggelse i fire til seks etager med blandet arealanvendelse i dets sted. Den dertilhørende parkering tænkes placeret i stuetagen under hævet gårdmiljø og på nordsiden af byggeriet. Stueetagen ud mod Viborgvej og Frydenlund Alle tænkes aktiv og publikumsorienteret, med detailhandel og restauration. De øvre etager ønskes anvendt til kollegie byggeri. Ejerne af Viborgvej 100 og Haslevangsvej 2 ønsker at deres matrikler bliver inddraget i lokalplanarbejdet og at der her skabes mulighed for opførelse af randbebyggelse i 2-5 etager. Ved inddragelse af de to matrikler kan der etableres en sammenhængende ny profil for nordsiden af Viborgvej ved Frydenlund. Stueetagen tænkes her anvendt til erhverv eller aktiv og publikumsorienteret, med detailhandel og restauration. Byggeriet tænkes trukket ud mod Viborgvej så der dannes randbebyggelse og veldefinerede byrum. Imellem Viborgvej 100 og Haslevangsvej 2 ligger et grønt areal ejet af Grundejerforeningen Haslevænget. Grundejerforeningens medlemmer ønsker umiddelbart ikke at deres areal indgår i planlægningen. Lokalplanen skal kunne håndtere at Grundejerforeningen Haslevænget pt. ikke ønsker at ændre anvendelsen for deres grønne areal, men samtidig sikre helhed i området. Området er beliggende ved Viborgvej - Frydenlunds Allé og har en størrelse på ca. 1,7 ha. Området rummer i dag indkøbscenteret Frydenlundcenteret med dertilhørende parkeringsplads, et par villaer, en cykelgangsti med tunnelforbindelse under Viborgvej og et privatejet grønt område. Området afgrænses mod syd af Viborgvej, mod Vest af Haslevangsvej, mod Øst af Frydenlunds Allé og mod nord af hhv. Almenboligbebyggelse ved AlmenBo og tæt-lav boligbebyggelse ved Grundejerforeningen Haslevænget. De nærliggende områder rummer primært varierende boligbebyggelse, Vestre Kirkegård og tekniske anlæg ved Aarhus Vand. Området er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 130209BO og 130226CE. Projektet er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da bebyggelsen overskride kommuneplanrammernes bestemmelser om anvendelse, bebyggelsesprocenten og den maksimale bygningshøjde. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og i den forbindelse gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen.


Dokumenter

Debatoplæg

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (14.09.18 - 05.10.18) 
  Borgermøde (27.11.18) 
  Forudgående offentlig høring (09.04.19 - 07.05.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.