Lokalplan X003

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger syd for Lokesvej i Åbyhøj


På baggrund af anmodning fra de private ejere/udviklere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan fortættes og anvendes til boliger. Grundejerne ønsker at nedrive de eksisterende bygninger og bygge boliger. Det er intentionen, at byggeriet skal bidrage til at skabe en god overgang mellem de store karrebebyggelser langs med Søren Frichs Vej / Lokesvej mod nord og kolonihavernes lille skala mod syd. Nord for Lokesvej er bebyggelsen i 4-5 etager og kolonihavehusene er i ca. 1 etage. Området er beliggende ved Lokesvej, har en størrelse på 17.653 m2 og rummer i dag forskellige erhverv i 1-2 etager. Området afgrænses mod syd, øst og vest af kolonihaver, mod vest ligeledes af Åbyvej og stadion samt mod nord af Lokesvej, boliger og erhvervsbygninger. Området med erhvervsbygninger er lokalplanplanlagt til boliger. Området er beliggende i byzone og indgår i kommuneplanen i byomdannelsesområdet ’Fragtmandscentralen’. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 16.04.29 ER. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da anvendelsen ønskes ændret fra erhvervsområde til blandet byområde/boligområde, samt der ønskes en fortætning af området. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og i den forbindelse gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen. Området er omfattet af udviklingsplanen for det nye brokvarter. Den kommende lokalplan vil understøtte denne udviklingsplan.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.09.18 - 12.10.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.