Lokalplan H005

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Helhedsplan for Ø-gaderne


På baggrund af en politisk beslutning påtænkes der udarbejdet et opdateret plangrundlag for ovennævnte område. Den politiske beslutning er taget på baggrund af et ønske fra hhv. beboerne i Ø-gaderne om en lokalplan med bevarende bestemmelser samt et ønske fra Byggeri om et mere konkret plangrundlag for sagsbehandlingen af byggesager i området. Formålet med planen er at give mulighed for et bedre og stærkere plangrundlag i byggesagsbehandlingen. Området skal fortsat anvendes til boliger, erhverv, institutioner og offentlige formål. Siden november 2017 har Teknik og Miljø haft en borgerinvolveringsproces på visionsplan i Ø-gadekvarteret. Kommunens ønske har været at skabe en positiv borgerinddragelsesproces, hvor de borgere som i fremtiden skal have glæde af området, har haft mulighed for at blive hørt og give deres mening til kende. Der er gennemført en række aktiviteter og processer med formålet aktivt at inddrage bydelens borgere og interessenter i udarbejdelsen af en vision for området samt den fysiske plan. Der er nedsat en arbejdsgruppe hvor beboere fra Ø-gaderne i samarbejde med Teknik og Miljø har fundet frem til fem temaer og visioner for kvarteret. De fem temaer er: Trafik, Kvalitet i byggeriet, Børnemiljø, Bæredygtighed og Begrønning. Det forventes at de fem temaer der er fundet frem til i samarbejde med beboerne i højere eller mindre grad afspejles i den fysiske plan. Derudover vil den kommende plan b.la. Indeholde en egenarts beskrivelse, SAVE registrering, opdatering af kommuneplanrammer, bygningsregulerende bestemmelser eller guidelinies – alt efter udformningen af plandokumentet. Området er beliggende i Lokalsamfund 1 – Midtbyen, Vesterbro og har en størrelse på mellem ca. 308.000 m2 (Kulturmiljøafgræsningen) - 482.000 m2 (afgræsningen i Registranten). Området rummer hovedsageligt boliger herudover er der en del offentlige funktioner som skoler og institutioner, kirker og mindre erhverv. Området afgrænses mod nordøst af Universitetsparken, mod vest af boligbebyggelsen Vestervang og Botanisk Have og mod syd af Nørregade og Nørre Allé samt Aarhus midtby. De nærliggende områder rummer primært Aarhus Universitet, cityformål, erhverv og boliger samt Botanisk have. Området er beliggende i byzone. En stor del af området er i dag udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan 2017. For at opdatere plangrundlaget for Ø-gaderne skal kommuneplanrammerne gennemgås og opdateres for hele området. Derudover skal de eventuelle tilkomne bevaringsværdige bygninger der er blevet registreret i forbindelse med SAVE gennemgangen i 2016 optages i Kommuneplanen. Der skal derfor som minimum udarbejdes et kommuneplantillæg og i den forbindelse gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen.


Dokumenter

Erfaringsopsamling for Øgaderne
Debatoplæg - Øgadekvarteret
Borgermøde den 6. februar 2019

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (10.10.18 - 07.11.18) 
  Forudgående offentlig høring (28.01.19 - 18.02.19) 
  Borgermøde (06.02.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.