Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Dagligvarebutik på Herredsvej, ved Staghøjvej, i Hasle


På baggrund af anmodning fra den private udvikler, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område, så det bliver muligt at opføre detailbutik og boliger samt at anlægge tilhørende parkeringspladser. Projektudvikler foreslår, at der opføres en dagligvarebutik med en varegård og tilhørende parkeringsarealer, og at der desuden gives mulighed for opførelse af et antal boliger med tilhørende opholds- og parkeringsarealer. Aarhus Kommune har fokus på trafikken i området, og ved planlægning af selve projektet – dvs. placering og udformning af bebyggelsen, adgangs-, parkerings- og opholdsarealer, støjafskærmning mv. – vil det være en forudsætning, at der findes hensigtsmæssige trafikale løsninger. Området har et samlet areal på ca. 4.720 m², og er en del af et større boligområde, som primært er karakteriseret ved parcelhusbebyggelse, men også omfatter etageboligbebyggelse og en kolonihaveforening. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 130209BO.


Dokumenter

Debatoplæg
Borgermøde 19-11-2018

 

Tidslinje

  Forudgående offentlig høring (02.11.18 - 26.11.18) 
  Forundersøgelse (08.11.18 - 30.11.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.