Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Dagligvarebutik på Herredsvej, ved Staghøjvej, i Hasle


OKTOBER 2018: På baggrund af anmodning fra den private udvikler, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område, så det bliver muligt at opføre detailbutik og boliger samt at anlægge tilhørende parkeringspladser. Projektudvikler foreslår, at der opføres en dagligvarebutik med en varegård og tilhørende parkeringsarealer, og at der desuden gives mulighed for opførelse af et antal boliger med tilhørende opholds- og parkeringsarealer. Aarhus Kommune har fokus på trafikken i området, og ved planlægning af selve projektet – dvs. placering og udformning af bebyggelsen, adgangs-, parkerings- og opholdsarealer, støjafskærmning mv. – vil det være en forudsætning, at der findes hensigtsmæssige trafikale løsninger. Området har et samlet areal på ca. 4.720 m², og er en del af et større boligområde, som primært er karakteriseret ved parcelhusbebyggelse, men også omfatter etageboligbebyggelse og en kolonihaveforening. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 130209BO. DECEMBER 2018: Efter den forudgående offentlige høring, har Teknik og Miljø, Plan, gennemgået alle høringssvarene, og sagen er efterfølgende blevet drøftet med rådmand Bünyamin Simsek. Rådmanden har besluttet, at lokalplanprocessen kan fortsættes med henblik på at undersøge, om der kan findes hensigtsmæssige trafikale løsninger. Den videre dialog mellem projektudviklerne og Teknik og Miljø vil tage udgangspunkt i de indkomne høringssvar, og der vil være en række kriterier, der skal opfyldes i planlægningen. Hvis projektudviklerne ikke kan præsentere en hensigtsmæssig trafikal løsning, afsluttes lokalplanprocessen. MAJ 2019: Teknik og Miljø har vurderet, at der er fundet en hensigtsmæssig trafikal løsning, og den er blevet forelagt for rådmand Bünyamin Simsek. Rådmanden er positivt indstillet over for den foreslåede trafikale løsning og ønsker at Teknisk Udvalg orienteres om sagen, inden der tages stilling til den videre proces. Forventet dato for orientering af Teknisk Udvalg er den 22. maj 2019.


Dokumenter

Debatoplæg 02-11-2018
Borgermøde 19-11-2018
Præsentation fra borgermøde 19-11-2018

 

Tidslinje

  Forudgående offentlig høring (02.11.18 - 26.11.18) 
  Forundersøgelse (08.11.18 - 30.11.18) 
  Borgermøde (19.11.18) 
  Afklaring af plangrundlag (01.12.18 - 22.05.19) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (22.05.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.