Lokalplan 1120

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Dagligvarebutik på Herredsvej, ved Staghøjvej, i Hasle


OKTOBER 2018: På baggrund af anmodning fra den private udvikler, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område, så det bliver muligt at opføre detailbutik og boliger samt at anlægge tilhørende parkeringspladser. Projektudvikler foreslår, at der opføres en dagligvarebutik med en varegård og tilhørende parkeringsarealer, og at der desuden gives mulighed for opførelse af et antal boliger med tilhørende opholds- og parkeringsarealer. Aarhus Kommune har fokus på trafikken i området, og ved planlægning af selve projektet – dvs. placering og udformning af bebyggelsen, adgangs-, parkerings- og opholdsarealer, støjafskærmning mv. – vil det være en forudsætning, at der findes hensigtsmæssige trafikale løsninger. Området har et samlet areal på ca. 4.720 m², og er en del af et større boligområde, som primært er karakteriseret ved parcelhusbebyggelse, men også omfatter etageboligbebyggelse og en kolonihaveforening. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 130209BO. DECEMBER 2018: Efter den forudgående offentlige høring, har Teknik og Miljø, Plan, gennemgået alle høringssvarene, og sagen er efterfølgende blevet drøftet med rådmand Bünyamin Simsek. Rådmanden har besluttet, at lokalplanprocessen kan fortsættes med henblik på at undersøge, om der kan findes hensigtsmæssige trafikale løsninger. Den videre dialog mellem projektudviklerne og Teknik og Miljø vil tage udgangspunkt i de indkomne høringssvar, og der vil være en række kriterier, der skal opfyldes i planlægningen. Hvis projektudviklerne ikke kan præsentere en hensigtsmæssig trafikal løsning, afsluttes lokalplanprocessen. MAJ 2019: Teknik og Miljø har vurderet, at der er fundet en hensigtsmæssig trafikal løsning, og den er blevet forelagt for rådmand Bünyamin Simsek. Rådmanden er positivt indstillet over for den foreslåede trafikale løsning og har ønsket, at Teknisk Udvalg orienteres om sagen, inden der tages stilling til den videre proces. Planchefen orienterede Teknisk Udvalg om sagen på udvalgets møde d. 22. maj 2019. Referat og bilag kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside, (se link nedenfor). Teknisk Udvalg bakker op om, at der arbejdes videre med sagen. Det betyder, at lokalplanprocessen fortsætter, og at projektudviklerne og deres rådgivere – i samarbejde med forvaltningen – nu vil arbejde videre med at nå frem til et lokalplangrundlag, med henblik på at udarbejde et lokalplanforslag. OKTOBER/NOVEMBER 2019: I samarbejde med arkitekter fra Ardess - og med input fra medarbejdere i Teknik og Miljø samt fra eksterne interessenter (fx Den Gamle By) - har projektudviklerne udarbejdet et skitseprojekt. Teknik og Miljø har udarbejdet en beskrivelse af plangrundlaget, og rådmanden har på et møde i slutningen af oktober godkendt, at der udarbejdes et lokalplanforslag. MULIGHED FOR AT KOMME MED BEMÆRKNINGER: Teknik og Miljø forventer at afholde et mindre orienteringsmøde (i januar/februar 2020) med de nærmeste naboer og med repræsentanter fra Hasle Fællesråd. Alle øvrige borgere/foreninger/institutioner/virksomheder osv. får også mulighed for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget. Det vil ske i forbindelse med den lovpligtige offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget efter byrådets godkendelse af forslaget, (dvs. byrådets 1. behandling). Efter den offentlige høring skal byrådet igen behandle sagen (dvs. byrådets 2. behandling), før lokalplanen kan vedtages. Skitseprojekt og beskrivelse af plangrundlag kan ses nedenfor.


Dokumenter

Debatoplæg 02-11-2018
Borgermøde 19-11-2018
Præsentation fra borgermøde 19-11-2018
Skitseforslag, 8. okt. 2019
Beskrivelse af plangrundlag

Links

Møde i Teknisk Udvalg 22-05-2019

 

Tidslinje

  Forudgående offentlig høring (02.11.18 - 26.11.18) 
  Forundersøgelse (08.11.18 - 30.11.18) 
  Borgermøde (19.11.18) 
  Afklaring af plangrundlag (01.12.18 - 22.05.19) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (22.05.19) 
  Afklaring af plangrundlag (23.05.19 - 13.11.19) 
  Lokalplanens igangsætning (14.11.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (15.11.19 - 03.03.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (04.03.20 - 24.03.20) 
  Byrådets 1. behandling (25.03.20) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (08.04.20 - 03.06.20) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (04.06.20 - 07.07.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.07.20 - 28.07.20) 
  Byrådets 2. behandling (29.07.20) 
  Offentliggjort (30.07.20 - 23.09.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.