Lokalplan 1108

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde Skæring Strand - Overførsel fra sommerhusområde til byzone


Med ændring af planloven pr. 15. juni 2017 blev der åbnet mulighed for, at kommuner kunne ansøge Erhvervsstyrelsen om at overføre eksisterende sommerhusområder, der ligger inden for kystnærhedszonen, til byzone. På baggrund af byrådsbeslutning af 13. september 2017 og den store lokale interesse for ændring af sommerhusområdet Skæring Strand til helårsbeboelse, igangsættes der udarbejdelse af kommuneplanændring og en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at det nuværende sommerhusområde, med overførsel til byzone, kan anvendes til familieboliger til helårsbeboelse. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 280701RE, 280704SO, 280705SO, 280706SO, 280707SO, 280708SO, 280709SO, 280710RE, 280711RE, 280713SO, 280803RE, 280811SO, 280812SO, 280813RE. En lokalplan til helårs familieboliger er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da størstedelen af området er fastsat til sommerhusområde. Kommuneplanens rammer fastsætter de overordnede bestemmelser om bebyggelsesprocent på 15, maksimalt etageantal på 1 bygningshøjde på 5 m samt minimumsgrunde på 1.200 m2. Området indeholder endvidere en kommunal feriekoloni. De eksisterende kolonihaverne, der ligger i den nordvestlige del af sommerhusområdet, har status af varige kolonihaver jf. kolonihaveloven og egne bestemmelser om grundstørrelser og bebyggelse. Der skal inden lokalplanlægning gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen. Derefter udarbejdes et kommuneplantillæg, som følger lokalplanen, der overfører sommerhusområderne til byzone og muliggør anvendelse til helårsbeboelse på ejendommene.


Dokumenter

Bilag 3 - forslag til indhold i en Lokalplan
Debatoplæg
Forslag til Lokalplan nr. 1108

Links

Genvej til høringsportalen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (31.10.18 - 22.11.18) 
  Forudgående offentlig høring (18.12.18 - 25.01.19) 
  Afklaring af plangrundlag (26.01.19 - 14.03.19) 
  Debatmøde (19.02.19) 
  Debatmøde (20.02.19) 
  Debatmøde (26.02.19) 
  Debatmøde (05.03.19) 
  Debatmøde (08.03.19) 
  Lokalplanens igangsætning (15.03.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.03.19 - 25.08.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (25.08.19 - 10.09.19) 
  Byrådets 1. behandling (11.09.19) 
  Teknisk Udvalg (12.09.19 - 24.09.19) 
  Byrådets 1. behandling (25.09.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (02.10.19 - 27.11.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (28.11.19 - 02.02.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.02.20 - 25.02.20) 
  Byrådets 2. behandling (26.02.20) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (27.02.20 - 10.03.20) 
  Byrådets 2. behandling (11.03.20) 
  Offentliggjort (12.03.20 - 06.05.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.