Lokalplan 1111

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboligbebyggelse ved Ceres Allé 11, Aarhus C


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan omdannes til etageboligbebyggelse i 4-8 etager, med højst byggeri mod nordøst og nedtrapning mod sydvest. Der er mulighed for mindre erhverv eller butikker i stueetagen mod Ceres Allé. Området omfatter ejendommen Ceres Allé 11 og har en størrelse på ca. 3.700 m2. Området rummer ældre lav erhvervsbyggeri, der har været anvendt/anvendes til bl.a. gøglerskolen og hjælpemiddelcentral. Området afgrænses mod nord af Ceres Allé og VIA samt etagebeboelse, mod øst af højhusbyggeri med boliger samt erhvervsbebyggelse i 3 etager, mod syd af ældreboliger i 7 etager og mod vest en vejadgang til ejendommen mod syd samt stiforbindelse til åen. Området fremstår som en del af området Ceresbyen, og er den sidste matrikel, som ikke er bebygget med nyt byggeri. Området ligger i byzone. I Kommuneplan 2017 er området omfattet af rammeområde 030306ER, der fastsætter anvendelsen til erhvervsformål. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, med forudgående offentlig høring for at ændre rammen til blandet bolig og erhverv. For området gælder, at man som udgangspunkt ikke kan afvise høje huse. Der skal derfor udarbejdes konsekvensvurdering og miljørapport.


Dokumenter

Debatoplæg
Invitation til borgermøde
Forslag til Lokalplan nr. 1111
Forslag til udbygningsaftale

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (31.10.18 - 26.11.18) 
  Borgermøde (07.02.19) 
  Forudgående offentlig høring (25.01.19 - 15.02.19) 
  Lokalplanens igangsætning (22.03.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (23.03.19 - 05.11.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.11.19 - 26.11.19) 
  Byrådets 1. behandling (27.11.19) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (28.11.19 - 17.12.19) 
  Byrådets 1. behandling (18.12.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.01.20 - 03.03.20) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (04.03.20 - 06.04.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.04.20 - 27.04.20) 
  Byrådets 2. behandling (28.04.20) 
  Offentliggjort (29.04.20 - 23.06.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.