Lokalplan 1118

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område ved Høgemosevej 24, Ølsted


På baggrund af anmodning fra den private ejer og udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til 40.000 m2 erhverv i 1-3 etager og punktvis 6 etager. Grunden gennemskæres nord-syd af et grønt landskabsstrøg og øst-vest af et grønt udstillingslandskab. Herved fremkommer fire klynger, som hver repræsenterer en etape, startende fra sydøst og modsat uret rundt. I hver klynge omkranser bebyggelse i 1-3 etager et gårdrum. I etape II skyder en bygning op i seks etager. Hver klynge er disponeret sådan, at kontorer og laboratorier ligger ind mod de grønne strøg, mens lager, haller og andet transporttungt ligger ud mod de omgivende veje. Parkeringspladser ligger yderst. Bygherre er dog positiv over for at overveje parkeringshuse, så hele bebyggelsen ikke omgives af belagte arealer og biler. Arealet afgrænses mod syd af Djurslandsmotorvejen, mod nord af den kommende Letbane, mod øst af den kommende Ny Høgemosevej og mod vest af et område udpeget til skovrejsning. Området ligger ved Høgemosevej og har en størrelse på ca. 20 ha. Området rummer en landejendom. De nærliggende områder rummer primært erhverv og landbrug. Området ligger i landzone men i kommuneplanlagt byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 260508ER - Lisbjerg. Hvis der arbejdes videre med ideen om et højt hus i etape 2, er lokalplanforslaget ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da kommuneplanen tillader max. 3 etager og bygningshøjder på max. 12 meter. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og i den forbindelse gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (06.11.18 - 27.11.18) 
  Lokalplanens igangsætning (15.10.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (15.10.19 - 04.02.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.02.20 - 25.02.20) 
  Byrådets 1. behandling (26.02.20) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (11.03.20 - 06.05.20) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (07.05.20 - 09.06.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (10.06.20 - 30.06.20) 
  Byrådets 2. behandling (01.07.20) 
  Offentliggjort (02.07.20 - 26.08.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.