Lokalplan 1113

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Rolighedsvej 16A, Risskov


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes delområde 10 i Lokalplan 1031 udskilt og lokalplanlagt i en ny lokalplan. Formålet er at udstykke ejendommen i to matrikler. Den eksisterende bevaringsværdige bygning respekteres, bevares og tilbygges. På en nyudstykket matrikel planlægges opført en yderligere bolig med anneks. Området er beliggende ved Rolighedsvej 16A i Risskov og har en størrelse på ca. 3091 m2. Området rummer en beboelsesejendom, der tidligere har været en del af Psykiatrisk Hospital, og som i Kommuneplan 2017 er angivet med en bevaringsværdi på 3. Den eksisterende bygning ligger i kanten af det grønne område og ca. 40 meter fra skel mod villabebyggelsen på Strandvænget. Området afgrænses mod nord af villabebyggelsen omkring Strandvænget, mod syd af åben-lav boligbebyggelse ved Stationsgade. Mod vest ligger ejendommen afgrænset af letbanespor og mindre åben-lav bebyggelse langs Rolighedsvej. Ejendommen trafikforsynes med adgang via baneoverkørsel. Denne overkørsel flyttes ifm. Letbaneplanlægningen, men ændrer ikke ved principperne i trafikforsyning. Mod øst er ejendommen afgrænset af Aarhusbugten. Ejendommen ligger uden for strandbeskyttelseslinjen. De nærtliggende områder rummer primært et grønt område med tilstødende åben-lav boligbebyggelse. Området er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 150228BO. Lokalplansforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (14.11.18 - 12.12.18) 
  Lokalplanens igangsætning (20.08.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (21.08.19 - 24.11.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (25.11.19 - 17.12.19) 
  Byrådets 1. behandling (18.12.19) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (19.12.19 - 21.01.20) 
  Byrådets 1. behandling (22.01.20) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (12.02.20 - 11.03.20) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (12.03.20 - 14.04.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (15.04.20 - 05.05.20) 
  Byrådets 2. behandling (06.05.20) 
  Offentliggjort (07.05.20 - 01.07.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.