Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ophævelse af delområde 10 (LP 1031), Rolighedsvej 16A, risskov


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes delområde 10 i Lokalplan 1031 søgt ophævet uden tilvejebringelse af ny lokalplan. Formålet med ophævelse er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger og udstykning i overensstemmelse med kommuneplanramme 150228BO. Grundejer forventer at ejendommen søges udstykket i to matrikler på henholdsvis ca. 1400 og 1600 m2. Den eksisterende bevaringsværdige bygning respekteres, bevares og tilbygges. På en nyudstykket matrikel planlægges opført en yderligere bolig med anneks. Sagen er en ren ophævelsessag uden tilvejebringelse af ny lokalplan. Delområde 10 reguleres efterfølgende ophævelse af kommuneplanramme 150228BO. Eventuelle kommende ændringer i bygninger, matrikelforhold mv. vil skulle behandles som en byggesag, reguleret af kommuneplanramme og byggeloven. Området er beliggende ved Rolighedsvej 16A i Risskov og har en størrelse på ca. 3091 m2. Området rummer en beboelsesejendom, der tidligere har været en del af Psykiatrisk Hospital, og som i Kommuneplan 2017 er angivet med en bevaringsværdi på 3. Den eksisterende bygning ligger i kanten af det grønne område og ca. 40 meter fra skel mod villabebyggelsen på Strandvænget. Området afgrænses mod nord af villabebyggelsen omkring Strandvænget, mod syd af åben-lav boligbebyggelse ved Stationsgade. Mod vest ligger ejendommen afgrænset af letbanespor og mindre åben-lav bebyggelse langs Rolighedsvej. Ejendommen trafikforsynes med adgang via baneoverkørsel. Denne overkørsel flyttes ifm. letbaneplanlægningen, men ændrer ikke ved principperne i trafikforsyning. Mod øst er ejendommen afgrænset af Aarhusbugten. Ejendommen ligger uden for strandbeskyttelseslinjen. De nærtliggende områder rummer primært et grønt område med tilstødende åben-lav boligbebyggelse. Området er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 150228BO. Forslag om ophævelse er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (14.11.18 - 12.12.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.