Lokalplan X031

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Fritliggende enfamiliehuse ved Solklintvej og Strandhusvej i Egå


På baggrund af anmodning fra ejeren af matriklen påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til opførelse af tre eller fire fritliggende enfamiliehuse i højst 2 etager, foruden kælder. Den eksisterende bebyggelse på grunden vil blive nedrevet. Ejeren ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse og at få mulighed for at udstykke grunden i 3-4 nye parceller, hvor der kan opføres fritliggende enfamiliehuse i 2 etager plus kælder. Vejadgang kan ske fra nord via Solklintvej (til én eller to boliger) og fra syd via Strandhusvej (til to eller tre boliger). Området er beliggende mellem Solklintvej og Strandhusvej i Egå, og ejendommen er ifølge tingbogen på 3.891 m², heraf 987 m² vej. Området afgrænses mod vest, nord og øst af fritliggende enfamiliehuse, og mod syd af Egåen, der løber langs Strandhusvej. Matriklen er beliggende i byzone, og den nordlige åbræmme (matrikel 3bæ) ligger i landzone. Matrikel 3bæ er ejet af Vejlby-Egaa Enges Landvindingslag. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 280104BO, Egå, lav boligbebyggelse. Lokalplanlægningen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Opdatering pr. 1. marts 2019: Det har ikke været muligt for ejeren/projektudvikleren at opnå vejret til Strandhusvej til nye boliger, og der arbejdes derfor videre med alternative løsningsmuligheder.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (15.11.18 - 11.12.18) 
  Afklaring af plangrundlag (12.12.18 - 12.12.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.