Lokalplan 1121

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligbebyggelse på Skæring Skolevej 199A-B, ("det gamle Plantorama"), Skæring, 8250 Egå


På baggrund af anmodning fra den private projektudvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for området. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at anvende området til tæt-lav boligbebyggelse i 1-2 etager (muligvis 2½ etage, dvs. med mulighed for at udnytte en tagetage til beboelse) samt eventuelt lave etageboliger med tilsvarende etageantal (op til 2½ etage). Lokalplanområdet omfatter ejendommene Skæring Skolevej 199A og 199B, Skæring, 8250 Egå, dvs. matrikel nr. 10cl og 10 cm, Skæring By, Egå. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 280516BO, Skæring, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse mv. Området har gennem de sidste 30 år huset plantecentret Plantorama, som flyttede til en ny adresse længere mod nord i Skæring pr. 1. marts 2019. Området ligger i den sydlige del af Skæring og grænser mod vest op til Grenåvej. Mod øst grænser området op til HEI Tennis' baneanlæg og længere mod øst ligger Skæring Skole og boldbaner. Mod syd findes et rekreativt område, og mod nord findes rækkehusbebyggelsen Skærgårdsparken. Området har et areal på ca. 15.500 m², og det er p.t. beliggende i landzone – og skal overføres til byzone i forbindelse med eventuel lokalplanlægning.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (07.05.19 - 28.05.19) 
  Afklaring af plangrundlag (07.08.18 - 30.11.19) 
  Lokalplanens igangsætning (20.11.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (21.11.19 - 03.03.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (04.03.20 - 24.03.20) 
  Byrådets 1. behandling (25.03.20) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (08.04.20 - 03.06.20) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (04.06.20 - 07.07.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.07.20 - 28.07.20) 
  Byrådets 2. behandling (29.07.20) 
  Offentliggjort (30.07.20 - 23.09.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.