Lokalplan 1116

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


TRÆLASTEN, Blandet bolig og erhverv, Daugbjergvej


På baggrund af anmodning fra den private udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan. Der udarbejdes i første omgang en helhedsplan for området med udvidet borgerinddragelse. Formålet med efterfølgende lokalplan og kommuneplantillæg er at give mulighed for at området kan anvendes til blandet by med fokus på etageboliger og erhverv. Det forventes, at planlægningen skal i en forhøring. Udviklingsønskerne er rettet mod etablering af blandet by; etageboliger og erhverv; i alt ca. 70.000 etagemeter, svarende til en bebyggelsesprocent på knap 200%. Udvikler giver udtryk for, at volumen afklares ifm. Inddragelse og udarbejdelse af masterplan. Der er fokus på rekreative arealer langs Aarhus Å og byrum i høj kvalitet. Det er udviklers ambition, at projektet DGNB Guld certificeres. Der er udfordringer ift. Mobilitet og vejadgang; såvel mod Silkeborgvej som omkring udkørsel fra Daugbjergvej til Ringgaden. Herunder er krydset Ringgaden/Søren Frichs Vej i forvejen problematisk, og mobilitetsudfordringerne bør måske ses i en større sammenhæng. Lokalplan-forslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da rammebestemmelser skal ændres og bebyggelsesprocenten forventeligt vil overstige kommuneplanrammerne. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og i den forbindelse gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen.


Dokumenter

Visionsplan for TRÆLASTEN
Debatmateriale

Links

Genvej til høringsportalen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (04.12.18 - 07.01.19) 
  Forudgående offentlig høring (23.05.19 - 14.06.19) 
  Lokalplanens igangsætning (14.08.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (15.08.19 - 18.02.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.02.20 - 10.03.20) 
  Borgermøde (02.09.19) 
  Byrådets 1. behandling (11.03.20) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.03.20 - 20.05.20) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (21.05.20 - 23.06.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (24.06.20 - 14.07.20) 
  Byrådets 2. behandling (15.07.20) 
  Offentliggjort (16.07.20 - 09.09.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.