Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger, Børneinstitution, Valdemars Have 4, Aarhus C


Baggrund og formål På baggrund af anmodning fra en privat bygherre påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for, at området kan anvendes til boliger og børneinstitution. Det aktuelle projekt omfatter et samlet etageareal på op til 8.080 m² og påtænkes etableret i 6-10 etager ved udnyttelse af ejendommens skrånende terræn. Beskrivelse af projektet Baggrunden for det aktuelle projekt er et ønske om at forbedre forholdene for den eksisterende, selvejende institution Børnely, som i dag er placeret på terræn mellem det nyere boligprojekt Valdemars Have og Margrethepladsen foran Scandinavian Center. Samtidig er det idéen bag projektet, at etablere et byggeri, der kombinerer flere forskellige funktioner, herunder særligt boliger, en børneinstitution og en offentlig tilgængelig plads på taget af boligbebyggelsen. Den ønskede bebyggelse består af en base med boliger på 6 etager mod Valdemarsgade og som ved udnyttelse af ejendommens skrånende terræn stiger til 8 etager mod nordvest. I stueetagen mod Valdemarsgade tænkes mulighed for serviceerhverv med henblik på en mindre pladsdannelse mod det gamle hospital i Valdemarsgade Parkering til bebyggelsen sker i underjordisk p-kælder med adgang fra Lønvejen. Hovedadgang til bebyggelsen sker fra Margrethepladsen, hvor der også ønskes etableret en ”one-stop” elevator med offentlig, direkte adgang til ”pladsen” på taget. Arkitektonisk tænkes boligdelen udført med en ”plisseret” facade, som giver bebyggelsen et særlig karakter og optimerer boligernes solorientering, lige som den også mindsker indbliksgener til/fra nabobebyggelsen Valdemars Have. For børneinstitutionen på taget ønskes denne udformet med et mere organisk udtryk, der adskiller sig fra den øvrige bebyggelse. Kommuneplan Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 010324BO. Bestemmelserne for rammeområdet er vedhæftet. Dele af området indgår i udpegningen af potentielle højhusområder – kortudsnit vedhæftet. Det ønskede projekt er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvad angår bebyggelsens højde og bebyggelsesprocent. Imødekommelse af projektet kræver derfor udarbejdelse af et kommuneplantillæg og i den forbindelse gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (14.12.18 - 11.01.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.