Lokalplan X015

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger og børneinstitution Valdemarsgade 18, City


Området er beliggende ved Valdemarsgade syd for Magrethepladsen/Scandinavian Center i det centrale Aarhus og har en størrelse på ca. 1972 m2. Området rummer den private børnedaginstitution Børnely og er direkte nabo til det nyopførte boligbyggeri i 6 etager Valdemars Have, som er beliggende syd for ejendommen. Mod vest findes Aarhus Bowlinghal. Karakteristisk for ejendommen er et markant terrænspring på den vestlige del af ejendommen, hvor terrænet falder ca. 6 meter (se vedhæftede terrænkort). Området er beliggende i byzone. Baggrund og formål På baggrund af anmodning fra en privat bygherre påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for, at området kan anvendes til boliger og børneinstitution. Det aktuelle projekt omfatter et samlet etageareal på op til 8.080 m² og påtænkes etableret i 6-10 etager ved udnyttelse af ejendommens skrånende terræn. Kommuneplan Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 010324BO. Bestemmelserne for rammeområdet er vedhæftet. Dele af området indgår i udpegningen af potentielle højhusområder – kortudsnit vedhæftet. Det ønskede projekt er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvad angår bebyggelsens højde og bebyggelsesprocent. Imødekommelse af projektet kræver derfor udarbejdelse af et kommuneplantillæg og i den forbindelse gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (14.12.18 - 11.01.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.