Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område mellem Runetoften, Viborgvej og Runevej i Aarhus V


På baggrund af anmodning fra den private ejer af plantecentret Billigblomst påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til henholdsvis bydelscenter og erhvervsområde i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Planlægningen vil sikre de eksisterende forhold samt indeholde begrænsede udviklingsmuligheder. Den private ejer af plantecentret Billigblomst har anmodet om en mindre udvidelse af plantecentret i form af drivhusbebyggelse til optimering/forskønnelse af plantecentret jf. vedhæftede skitsemateriale. Den ønskede udvidelse vurderes ikke at ændre væsentligt på områdets overordnede fremtræden men vurderes som en mindre forskønnelse af de eksisterende ”brogede” forhold. Området, som er byzone, er beliggende mellem Runetoften, Viborgvej og Runevej - og har en størrelse på ca. 32.500 m2. Området rummer dels en dagligvarebutik (Meny) på hjørnet af Viborgvej/Runevej/Runetoften med adgang fra Runevej samt øst herfor plantecentret Billigblomst med adgang fra Runetoften. Området er omgivet af diverse erhvervsvirksomheder, men er også beliggende indenfor relativ kort afstand til boligområder (åben-lav, tæt-lav). Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 250503ER og 250516CE. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 ang. Maks. Butiksstørrelse for pladskrævende varegrupper, hvor kommuneplanen indeholder bestemmelser om maks. Butiksstørrelse på 5000 m2. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget forventes ikke at skulle i forudgående offentlig høring, da det alene gælder for ændring af maks. Butiksstørrelse mens den overordnede ramme på 15.000 m2 ikke skal ændres.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.01.19 - 08.02.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.