Lokalplan X008

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligbebyggelse i et område syd for Genvejen ved Kolt-Hasselager


På baggrund af anmodning fra den private og den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til lav boligbebyggelse med varierende bebyggelsesformer i op til 2 etager. Området ligger ved Lemmingvej, syd for Genvejen, i den nordlige del af Hasselager. Området ligger i kanten af eksisterende bebyggelse i overgangen til det åbne land. Det samlede areal er på ca. 20 ha. Størstedelen af området anvendes i dag til landbrugsjord og ligger lavt med enkelte vandhuller. Området afgrænses mod syd og vest af boligområderne nord for Kolt Østervej og nord for Kolt Skovvej, som begge er områder med lav boligbebyggelse. Mod nord grænser området op til det åbne land med landbrugsarealer med mindre vandhuller, mod nord øst grænser området op til Genvejen og mod sydøst afgrænses området af jernbanen (fremtidig planlagt elektrificeret). De nærliggende områder rummer primært boliger, landbrugsjord, infrastruktur og erhverv. Området er beliggende delvist i byzone og landzone. Den del, der ligger i landzone, er kommuneplanlagt byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 220312BO, 220313BO og 220010LA. I planprocessen skal det afklares, om der skal ske en mindre justering af rammeområdernes afgrænsning med det formål at tilgodese de lokale interesser i byudvikling, landskab, miljø og grundvand bedst muligt. Der skal derfor muligvis udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og evt. gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (01.02.19 - 01.03.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.