Lokalplan X012

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligbebyggelse ved Trille Lucassens Gade i Gellerup


På baggrund af anmodning fra privat udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligbebyggelse i form af rækkehuse og etageboliger. Baggrunden for den ønskede planlægning er Brabrand Boligforenings konkurrence om renovering af blok B7 og fortætning af et område mellem blok B6 og B7 samt et område syd for Trille Lucassens Gade med ny boligbebyggelse. Bebyggelsen ønskes opført med varierede boligformer, rækkehuse på 2 etager, etageboliger på 4-6 etager og punkthuse på 8 etager. Bebyggelsens samlede etageareal er ca. 26.000 m², hvoraf ønsket ny bebyggelse udgør 16.000 m². Parkering til de eksisterende boliger i blok B7 og de nye boliger etableres hovedsagelig på terræn, foruden en mindre P-kælder, og der etableres fælles opholdsarealer i form af bl.a. et bytorv, en kvartersplads og gennemgående grønne kiler. Området er beliggende ved Trille Lucassens Gade og Tinesvej i Gellerup og har en størrelse på ca. 2,2 hektar. Området omfatter dels et ubebygget areal langs Trille Lucassens Gade, dels et område ved Gellerupparkens eksisterende boligblok B7. Området afgrænses mod nord af Trille Lucassens Gade, mod syd af ”Fossen” og daginstitution på Gudrunsvej, mod øst af opholdsareal mellem blok B6 og B5, og mod vest af Tinesvej. De nærliggende områder rummer primært boliger, byparken nord for området og City Vest sydvest for området. Området er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 240421CE og 240422BO. Lokalplanforslaget vurderes at være i overensstemmelse med principperne i Kommuneplan 2017, hvormed der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (13.02.19 - 11.03.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.