Lokalplan X022

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Skanderborgvej 275 og 277, Ravnsbjerg


Aarhus Kommune er blevet kontaktet af de to grundejere af ejendommene Skanderborgvej 275 og 277, som gerne vil bygge boliger og erhverv på ejendommene. I kommuneplanen indgår ejendommene i et større område, hvor der skal være mulighed for at opføre byggeri i en tæt bystruktur. Der skal udarbejdes en helhedsplan for området for at sikre en samlet plan for vej- og stiforløb, grønne områder og kommende bebyggelses struktur og volumener. Planen skal herudover ses i sammenhæng med helhedsplanen for Skanderborgvej og en kommende teamplan for det blå og grønne. Kommuneplanens rammer for ejendommen Skanderborgvej 275 fastsætter anvendelsen til blandet bolig og erhverv og et maksimalt etageareal på 60.000 m2. Kommuneplanens rammer for ejendommen Skanderborgvej 277 fastsætter anvendelsen til erhvervsformål og en bebyggelsesprocent på 50. Rammen ønskes ændret til blandet bolig og erhverv, og der ønskes mere byggeri, hvilket vil forudsætte et kommuneplantillæg efter en forudgående offentlig høring.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.06.19 - 12.08.19) 
  I bero (25.10.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.