Lokalplan X019

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Frisenholt 130, Tranbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse og lave etageboliger i 2 etager og max. 8,5 meter. Bygherre ønsker at etablere tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager, i form af rækkehuse og lave etageboliger. Der ønskes mulighed for en bebyggelsesprocent på 40 og op til 57 boliger på ca. 70-160 m². Som udgangspunkt tænkes bebyggelsen opført som rækkehuse, men der ønskes fleksibilitet ift. boligtyper og -størrelser. For at give mulighed for at indrette mindre lejligheder, ønskes mulighed for at etablere boliger i 2 etager med vandret skel, i overensstemmelse med kommuneplanrammen. Området overføres fra landzone til byzone med lokalplanen. Området er beliggende ved Frisenholt i den vestligste del af Tranbjerg og har en størrelse på ca. 1,7 ha. Området rummer en eksisterende enfamiliebolig, Frisenholt 130, som bevares. Den øvrige del af området er ubebygget og fremstår uopdyrket med selvgroet beplantning, to mindre vandhuller (§3) og et vandløb delvist i skel mod eksisterende boligbebyggelse i øst. Vejadgangen til området sker fra Skovgårdsvænget via Frisenholt, imellem to eksisterende boligbebyggelser, den almene boligforening Alboa og andelsboligforeningen Seniorbo. Naboejendommen Ingerslevvej 20 har vejadgang hen over grunden. Området afgrænses mod nord af fredskov, mod syd af ubebyggede arealer, mod øst af eksisterende boligområde ved Frisenholt, med vest af åbent land og en eksisterende landejendom. De nærliggende områder rummer boligbebyggelse i 1-2 etager mod øst og åbne marker mod vest. Området er beliggende i landzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 210311BO. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (05.03.19 - 28.03.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.