Lokalplan X027

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etablering af forbindelsesvej, Ny Høgemosevej, imellem Djurslandsmotorvejen og Randersvej


Formålet med lokalplanen og dermed etableringen af Ny Høgemosevej er at forbinde Djurslandmotorvejen/Søftenvej i vest med Randersvej mod øst, således at: 1) tung trafik til og fra Affaldscenteret føres direkte fra E45 og Djurslandmotorvejen udenom Randersvej og Lisbjerg, 2) der skabes adgang til byudviklingsområdets vestlige del med tilkørselsveje, 3) trafik flyttes væk fra Randersvej, som dermed fredeliggøres. Ny Høgemosevej er planlagt i forbindelse med byudviklingen af Lisbjerg. Vejanlægget anlægges primært for at betjene tung trafik til- og fra forbrændingsanlægget, således at det fremadrettet gøres muligt at fredeliggøre Randersvej. Linjeføringen er planlagt til at gå fra Randersvej i nord og videre syd om forbrændingsanlægget ad den eksisterende Ølstedvej og i en bue nord om det nye Lisbjerg, hvorefter linjeføringen slutteligt kobles på den nuværende Høgemosevej i syd. Tunge køretøjer får dermed direkte adgang til AffaldsCenter fra Søftenvej og Djurslandsmotorvejen og tunge køretøjer vest for AffaldsCenter får dermed en bedre forbindelse. Vejens samlede længde er ca. 2,5 km og vil få en bredde på ca. 45 meter. Projektet dækker et areal på ca. 113.000 m2, hvoraf ca. 14.200 m2 er eksisterende vej. Ikke hele arealet vil blive befæstet. Der planlægges for en hastighed på 70 km/t. Området er omfattet af flere af kommuneplanens rammeområder. Da Ny Høgemosevej ikke fremgår af Kommuneplan 2017 og der ifm. anden planlægning ved Lisbjerg heller ikke er taget stilling til omfartsvejen, skal der tilvejebringes et kommuneplantillæg med retningslinjer for vejen. De berørte kommeplanrammer for området er følgende: 260508ER, 260103JO, 260549ER, 260527BO, 260526BO, 260525BO, 260523BO, 260501BL, 260409RE, 260455RE. Området ligger overvejende i landzone.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (11.03.19 - 01.04.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.