Lokalplan X017

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Engvej 7 i Mejlby


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til lav boligbebyggelse i optil 2 etager i form af tæt-lave boliger. Alternativt ønskes området anvendt til åben-lave boliger. Bygherres forslag til bebyggelsesplan for området er disponeret med en vejbetjening fra Helbovej, hvorfra en stamvej forløber i en blød kurve mod syd. Langs begge sider af vejen er der via boligveje adgang til mindre grupperinger af boliger, der på små grunde ligger som øer i landskabet. Bebyggelsesplanen skitserer i alt 72 boliger. I det det sydvestlige hjørne af ejendomme, som er den lavest beliggende del af ejendommen er skitseret mulighed for etablering af et regnvandsbassin. Stamvejen er placeret, så der vil være mulighed for at forlænge denne til naboejendommen syd for området, som også er udlagt til boligformål i kommuneplanen. Ejere af denne ejendom har ikke pt. planer om byudvikling. Området er beliggende Engvej 7 i Mejlby og har en størrelse på ca. 4,7 hektar. Området er ubebygget landbrugsjord og har et terrænfald på ca. 7 m fra nord mod syd. Området afgrænses mod nord og øst af områder med åben-lave boliger. Den nordlige del af området er udpeget som boringsnært beskyttelsesområde og indsatsområde inden for nitratfølsomme indvindingsområde. Området er beliggende i landzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 370209BO. Planlægningen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.03.19 - 08.04.19) 
  I bero (15.05.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.