Lokalplan X038

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Udvidelse af Hørkram Foodservice, Torshøjvej, Hasselager


På baggrund af anmodning fra ejeren af Hørkram Foodservice påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes erhvervsformål med henblik på at muliggøre en udvidelse af Hørkram Foodservice på nabomatriklen samt at ændre tilkørselsforholdene. Hørkram Foodservice ønsker at udvide og sikre mulighederne for fortsat udbygning ved deres nuværende placering. Til denne udvikling ønskes inddragelse af nabomatriklen matr.nr. 9a i første omgang i form af et parkeringsareal på den sydvestlige del af matriklen. Vejdirektoratet har principgodkendt den ændrede adgangsvej, som ønskes etableret i forbindelse med rampeanlægget til E45. Området er beliggende ved Torshøjvej i et område mellem E45, Østjyske motorvej og Aarhus Syd Motorvejen og har en størrelse på ca. 18 hektar. Området rummer på matr.nr. 9g den eksisterende erhvervsvirksomhed Hørkram Foodservice, som er en større logistikvirksomhed. Matr.nr. 9a er dyrket landbrugsjord. Området afgrænses vest af E45 Østjyske Motorvej, mod nord af Torshøjvej og mod syd og øst af Aarhus Syd Motorvejen. Omkring området findes flere landejendomme med boliger. Matr. 9g er beliggende i byzone og matr.nr. 9a i landzone. Matr.nr. 9g er omfattet af kommuneplanens rammeområde 220614ER. Matr.nr. 9a er beliggende uden for kommuneplanens rammer som et landbrugsareal med landbrugspligt. Lokalplanforslaget er således ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og i den forbindelse evt. gennemføres en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen. Kommuneplantillægget forudsætter, at Erhvervsstyrelsen godkender, at det ønskede areal for udvidelse inddrages til byudvikling.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (20.12.18 - 23.01.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.