Lokalplan X007

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ny hovedindgang til Den Gamle By i Botanisk Have, Viborgvej, Silkeborgvej og Mønsgade ved Ceres krydset


Området er beliggende i Den Gamle By, Botanisk Have ved Viborgvej og Silkeborgvej i Ceres krydset og har en størrelse på ca. 870m2, hvoraf 90 m2 er underjordisk. Området rummer Den Gamle By og Botanisk Have. Området afgrænses mod nord af Den Gamle By, mod syd og øst af Botaniske have og hhv. Silkeborgvej og Mønsgade. Mod vest afgrænses området af Viborgvej. De nærliggende områder rummer primært boliger og erhverv. Området er beliggende i byzone. På baggrund af anmodning fra den selvejende institution påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til Ny hovedindgang til Den Gamle By. Historik Sagen har været drøftet politisk af flere omgange, også i Teknisk Udvalg. Seneste blev der givet ok til byggefeltets størrelse der er udvidet med 300 m2 udover eksisterende lokalplanafgræsning. Den Gamle By indbød medio december 2017 fem deltagere til en projektkonkurrence. Teknik og Miljø havde forud for dette deltaget i dialog og fastsættelse af konditioner omkring konkurrenceprogrammet. Ultimo marts blev de to bedste ideoplæg indbudt til anden runde og medio oktober blev CUBO´s forslag udvalgt. ”Der tale om en stærk ide, som har begejstret ved sin stemning af åbenhed, imødekommenhed og robust håndværksmæssige udtryk, og det er disse kvaliteter, som begrundede, at forslaget blev udvalgt.” Det er hermed en konkret projektlokalplan der skal udarbejdes. Den nye hovedindgang skal: • fremstå som en invitation til en tidsrejse, hvor den besøgende aktivt er med til at skabe oplevelsen af historien, • vise Den Gamle Bys ansigt mod det nutidige byrum • manifestere den kvalitet i materialevalg og udførelse, som er en kerneværdi for Den Gamle By • indpasses i terrænspringet under hensyntagen til naboskabet til den fredede botaniske have • imødekomme det stigende besøgstal med bedre adgang for handicappede og nærhed til parkering og den kommende etape af letbanen • imødekomme det stigende besøgstal med bedre adgang for handicappede og nærhed til parkering og den kommende etape af letbanen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (05.04.19 - 02.05.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.