Lokalplan X016

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger på Hasselager Stationsvej 16-18


På baggrund af anmodning fra den private grundejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for området. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligområde med ca 70 boliger i varierende størrelser og til forskellige målgrupper i 1-3 etager. Området ligger mellem Hovedvejen og jernbanen i Hasselager og har en størrelse på ca.14500 m2. Jernbanen ligger langs hele det sydøstlige skel af området, som det ses på kortet nedenfor. Området har tidligere været anvendt til byggemarked. De nærliggende områder rummer boliger mod vest og erhverv i miljøklasserne 2-5 mod øst. Området ligger i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 220409BL. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2017, da området ønskes bebygget med mere end 30 % og højere end 8,5 m. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (25.06.19 - 19.07.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.