Lokalplan X006

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Centerområde Silkeborgvej 231-233, Åbyhøj


På baggrund af anmodning fra den private udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til bolig- og erhvervsbebyggelser i op til 4 etager. Projektet rummer i sin nuvæ-rende form ca. 12 boliger og et butiksareal på 185 m2. Dette forudsætter en nedrivning af eksisterende bebyggelse- to villaer i op til 2 ½ etage. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2017, da projektet muliggør bebyggelse op til 4 etager. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. I forbindelse med lokalplanen skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der gælder for hele centerområdet langs Silkeborgvej. Dette er på baggrund af henvendelser fra lokale interessenter og samtidig beskrives det i retningslinjer-ne i Kommuneplan 2017, at byudviklingsprojekter i fortætningspunkter forud-sætter, at der udarbejdes en helhedsorienteret planlægning af området.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.09.19 - 11.10.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.