Lokalplan X053

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Udvidelse af Aarhus Havn


På baggrund af anmodning fra Aarhus Havn skal der udarbejdes et kommune-plantillæg og en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til Erhvervshavn. Udvidelse af den eksisterende havn ude i havet mod øst i forlængelse af containerhavnen. Udvidelsen kaldes for Yderhavnen, og projektet ønskes realiseret i to etaper frem mod ca. 2050. Området er en del af Aarhus Bugten, men vil når det er blevet til land blive byzone i kraft af bestemmelse i den lokalplan der skal udarbejdes. Den foreslåede havneudvidelse omfatter i alt ca. 100 ha. Der bliver lagt uden på og i tilknytning til den eksisterende havn. Havneudvidelsen vil blive koblet på det eksisterende vejnet på havnen og via Østhavnsvej til det øvrige vejnet. Det er tillige muligt at føre jernbane frem til det havneudvidelsen. Planlægningen skal gøre det muligt og at opføre bygninger, lagerhaller, kraner mm. Samt at opstille containere og andet der er nødvendigt for at drive en erhvervshavn. Det er en mulighed at placere et nyt rensningsanlægget inderst på arealet til havneudvidelsen, hvis den igangværende planlægning for Tangkrogen resulterer i dette. Havneudvidelsen vil blive anlagt på søterritoriet, og udvidelsen er dermed ikke omfattet af den gældende Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. En realisering af udvidelsen kræver derfor en ændring af ændre kommuneplanen. Det sker ved at udarbejde et kommuneplantillæg med nye rammeområder til havneerhvervsformål på vandarealet. Rammeområderne skal indeholde bestemmelser om anvendelse til havne- og erhvervsformål samt bebyggelsens omfang.


Dokumenter

Debatfolder

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (20.06.19 - 08.08.19) 
  Forudgående offentlig høring (17.12.19 - 31.01.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.