Lokalplan X005

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde Tordenskjoldsgade, Trøjborg


Området er beliggende Tordenskjoldsgade 31, Trøjborg og udgør en del af gårdrummet for en større karrébebyggelse. Projektet erstatter nogle udtjente erhvervsbygninger og omfatter 14 boliger i 3- 4 etager samt et mindre beboerhus i tilknytning hertil. Gårdrummet er i sin helhed karakteriseret ved ældre er-hvervsbygninger og private haver for karrébebyggelsens beboere, beliggende i kanten heraf. På baggrund af anmodning fra privat projektudvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til opførelse af 14 boliger i 3-4 etager, et mindre beboerhus samt haver og offentligt tilgængelige friarealer i tilknytning hertil.Parkering integreres under bebyggelsens terræn, henholdsvis i stueplan og kælder. Lokalplanområdet udgør 964 m2 af et større gårdrum, omfattende flere matrikler med varierende erhvervsbebyggelse, værksteder, kontorer mm. Samt enkelte boliger. Af kommuneplanens generelle rammer fremgår, at ny bebyggelse i gårdrum, udover mindre cykelskure og lignende, kun kan finde sted efter en samlet plan for gårdarealet. Planlægningen skal tilvejebringe den rette balance mellem opholdsarealer og bebyggelse for hele gårdrummet. Planlægningen for det konkrete projekt forudsætter derfor, at der gennemføres en helhedsbetragtning for gårdrummet, og at der igangsættes en proces med inddragelse af karréens beboere med henblik på at udvikle en samlet strategi for udviklingen af gårdrummet, som grundlag for lokalplan.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (11.09.19 - 02.10.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.