Lokalplan X041

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboligbebyggelse og erhverv mv. i Løgten Bymidte, Grenåvej 754-766, Løgten


BESKRIVELSE AF PROJEKT-IDÉ: På baggrund af anmodning fra en privat projektudvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for området. Projektudvikleren og hans rådgivere har taget udgangspunkt i kommuneplanens udpegning af Løgten som et "fortætningspunkt" i stationsnært område. Lokalplanområdet ligger i centerområde, lige ved siden af den 11 etager høje Siloetten, (se kortet ovenfor). Projektudvikleren og rådgiverne har en vision om at opføre etagebyggeri som trækonstruktion, og ønsket er at opføre bebyggelsen i op til 4-8 etager. Ideen er at placere kontorer/erhverv/detailbutikker/cafeer mv. i stueetagen og boliger på etagerne ovenover. Der er tale om en tidlig og visionær projekt-idé, der skal ses som oplæg til en dialog om mulighederne for at udvikle bymidten i Løgten. Projektet har i Teknik og Miljø fået arbejdstitlen "Løgten Bymidte". STATUS: Teknik og Miljø er i gang med at gennemføre en forundersøgelse, hvor forskellige fagområder, myndigheder og interessenter oplyser, hvilke forhold og udfordringer, man skal være opmærksomme på i den videre lokalplanproces. Samtidig har Teknik og Miljø bedt bedt projektudvikleren og hans rådgivere om at udarbejde en byarkitektonisk analyse, der – sammen med forundersøgelsens resultater – skal danne grundlag for den videre dialog om udvikling af centrum i Løgten. Der tages udgangspunkt i Løgten som stationsby med hovedgaden som en vigtig gennemfartsvej og som et vigtigt byarkitektonisk element. Teknik og Miljø er desuden i dialog med fællesrådet i Løgten-Skødstrup. FREMADRETTET PROCES: Teknik og Miljø forventer, at der skal gennemføres en forudgående offentlig høring, hvor borgere, virksomheder, foreninger mv. får mulighed for at indsende ideer, forslag og bemærkninger til kommunen. I forbindelse med den forudgående offentlige høring regner vi med at holde et borgermøde, gerne i samarbejde med fællesrådet. Høringen og borgermødet forventes gennemført i løbet af foråret 2020.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.10.19 - 12.11.19) 
  Afklaring af plangrundlag (01.05.19 - 01.05.20) 
  Afventer afklaring af projekt (06.06.19 - 30.11.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.