Lokalplan X045

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger Gammel Viborgvej 132 A, B, C


Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 2 ha, der er udlagt til boligformål. Området er en del af en større kommuneplanramme, der er beliggende på nordsiden af Mundelstrup landsby. Der er ansøgt om planlægning for et boligområde med parcelhusgrunde, samt muligvis en storparcel til rækkehuse. Dette er under afklaring. Bebyggelsesprocenten er i henhold til den gældende kommuneplanramme 30% for parcelhuse og 40% for rækkehuse. Bygningshøjden er max 8,5 m og etageantallet max 2 etager. Der vil blive stillet krav om fælles grønne friarealer, ligesom der skal redegøres for håndtering af regnvand.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.11.19 - 09.12.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.