Lokalplan X046

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhverv ved Hasselager Centervej og Hasselager Allé, Hasselager


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til erhverv med mulighed for drifts- og servicefunktioner i op til 4 etager. Området ligger ved Hasselager Centervej og Hasselager Allé i Hasselager og har en størrelse på ca. 37.000 m2 for det område, der igangsættes lokalplanlægning for nu og yderligere ca. 73.000 m2 for den efterfølgende lokalplanlægning (ca. 110.000 m2 for hele området). Området rummer tidligere landbrugsjord, der sælges til erhvervsformål og er også i kommuneplanen udlagt til erhvervsformål. Området afgrænses mod nord af jernbanen mod Skanderborg, mod øst af Lokalplan nr. 307 (Racehall) og Lokalplan nr. 157 (Teknisk Gymnasium Viby AARHUS TECH, mod syd af Lokalplan nr. 846 og Lokalplan nr. 459 (erhvervsbebyggelse ud mod Skanderborgvej) og mod vest af landejendommen Hasselager Allé 25 med Genvejen placeret bagved. De nærliggende områder rummer primært areal til erhverv, offentlige formål og landbrugsjord. Området ligger i både by- og landzone. Forslaget er i overensstemmelse med principperne i Kommuneplan 2017. Den del af det samlede område for både Aarhus Vands domicil og den ’Vand-digitale-klynge’, som ikke er omfattet af Lokalplan nr. 157 eller nr. 846 er i Kommuneplan 2017 udpeget som ’Ubebyggede kommuneplanlagte erhvervsområder’. Området til Aarhus Vands domicil er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. 12.12.02 ER, mens området til den ’Vand-digitale-klynge’ er omfattet af både rammeområde nr. 12.12.02 ER og nr. 12.12.01 ER. Begge rammeområder har følgende bestemmelser: Anvendelse: Erhvervsformål Maksimum antal etager: 4 Maksimal bygningshøjde: 15 m Maksimal bebyggelsesprocent: 60% af området som helhed. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2017, da den maximale tilladte miljøklasse er 1. Det vurderes, at drift- og servicefunktioner vil give anledning til ’en mindre påvirkning af omgivelserne’, herunder bl.a. fra udendørs aktiviteter, svarende til virksomhedsklasse 3. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, og i den forbindelse eventuelt gennemføres en forudgående offentlig høring.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.11.19 - 09.12.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.