Lokalplan X047

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Kildeagervej 150, Hasselager


”På baggrund af anmodning fra den private grundejer påtænkes udarbejdet en lokalplan for det viste område, som er matrikelnummer 13a - Kolt by, Kolt. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til lav boligbebyggelse op til 2 etager. Området ligger ca 500 m syd for Genvejen i den nordlige del af Hasselager. Området er byzone og ligger midt i et udbygget boligområde tæt ved det bynære landskab op til Genvejen. Det er omfattet af kommuneplanramme 220313BO og udgangspunktet for ny planlægning er at etablering af boligbebyggelse holder sig indenfor denne ramme uden ændring af kommuneplanen. Området indgår endvidere i lokalplan nr 831. I planprocessen skal strukturen for veje, byggefelter, opholdsarealer og grønne forbindelser i området afklares. Det vil herunder blive undersøgt, hvordan den nye bebyggelse på bedst mulig måde kommer til at indgå i sammenhæng med den eksisterende bebyggelse i området”.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.11.19 - 11.12.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.