Lokalplan X048

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet bolig og erhverv ved Truevej 50, Brabrand


På baggrund af anmodning fra den private udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til blandet bolig- og erhverv. Udvikler ønsker at området planlægges med henblik på opførelse af en bygning i 3½ etage på ca.1700 etagemeter, der skal rumme ca. 10 boliger og ca. 880 etagemeter erhvervsbebyggelse. Området ligger ved Truevej 50 i Brabrand og har en størrelse på ca. 3500 m2 og er i dag et rekreativt areal, med offentlig og privat parkering. Området afgrænses mod nord af Silkeborgvej, mod øst af erhvervsbebyggelse, mod syd af boliger og mod vest af Truevej. De nærliggende områder rummer primært boliger og erhvervsbebyggelse. Området ligger i byzone. Forslaget er i overensstemmelse med principperne i Kommuneplan 2017. Området er centerområde, omfattet af rammeområde 240319CE og beliggende i vækstakse og udpeget til fortætning i Kommuneplan 2017. Det ønskede projekt er i overensstemmelse hermed. Hvis udviklers ideer og ønsker har den ønskede kvalitet, og hvis kommunens undersøgelser viser, at forslaget kan realiseres, udarbejdes der et lokalplanforslag for området.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (22.11.19 - 13.12.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.