Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Helhedsplan for Arresøvej


På baggrund af anmodning fra en privat lodsejer om udarbejdelse af en lokalplan for et areal ved Arresøvej, er Aarhus Kommune i dialog om udarbejdelse af en fælles lokalplan for et større område. Lokalplanens afgræsning er endnu ikke helt fastlagt. Da arealerne ligger inden for et område udlagt til byomdannelsesområde i Kommuneplan 2013, stilles der krav om udarbejdelse af en helhedsplan for det samlede byomdannelsesområde, inden der kan påbegyndes udarbejdelse af et egentligt lokalplanforslag. Planafdelingen igangsætter nu arbejdet med helhedsplanen og afholder i den forbindelse en forundersøgelse for at hente input til udarbejdelsen af helhedsplanen. Der er ikke udarbejdet projektforslag og forundersøgelsen er derfor på overordnet niveau. Formålet med helhedsplanen er at sikre en fælles retning i den fremtidige lokalplanlægning af byomdannelseområdet fra erhvervsformål til blandet bolig og erhverv, således der skabes en sammenhængende planlægning internt i området samt med de omkringliggende kvarterer. Helhedsplanen skal blandt andet give mulighed for at en del af arealerne kan anvendes til blandet bolig og erhverv i op til 6 etager. Området er beliggende ved Arresøvej afgrænset af vejene Vejlbjergvej, Lystrupvej og Grenåvej samt letbanen mod vest. Området for helhedsplanen har en størrelse på ca. 22 ha og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 150701ER. For at realisere helhedsplanen igennem fremtidig lokalplanlægning er det nødvendigt at udarbejde et Kommuneplantillæg da ønskerne til områdets fremtidige anvendelse ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. I forbindelse med lokalplanlægningen vil der blive udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Der vil der i processen ligeledes blive gennemført en forudgående offentlig høring om ændringen af kommuneplanen.


Dokumenter

Debatmateriale

Links

Annonce om borgermøde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (14.10.16 - 04.11.16) 
  Borgermøde (01.02.17) 
  Forudgående offentlig høring (30.01.17 - 27.02.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.