Lokalplanprocessen

Lokalplanprocessen er opdelt i 6 faser
  1. Beslutning
  2. Udarbejdelse
  3. Byrådets 1. behandling (Godkendelse til offentlig fremlæggelse)
  4. Offentlighedsfase
  5. Byrådets 2. behandling (Endelig vedtagelse)
  6. Offentliggørelse

Beslutning


Når Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen modtager en anmodning om udarbejdelse af en lokalplan, foretages en foreløbig vurdering af det fremsendte materiale.


Hvis projektet ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, vurderes det om anmodningen skal afvises, eller om der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Alternativt kan stilles krav om tilpasning af projektet.


I tilfælde af, at tillægget kræver en væsentlig ændring af kommuneplanen, gennemføres forudgående offentlig høring. I den forbindelse udarbejdes en folder, der udsendes i 3 uger, i et nærmere afgrænset høringsområde. Først derefter kan lokalplanprocessen igangsættes.


Inden der træffes beslutning om udarbejdelse af en lokalplan foretages en forundersøgelse, som i praksis sker ved en skriftlig høring af samarbejdspartnere i Kommunen.


Efter høringsrunden træffes beslutning om hvorvidt anmodningen kan efterkommes. I givet fald modtager rekvirenten en bekræftelse samt en tidsplan for det kommende forløb.


Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen bestræber sig på, løbende at være i dialog med rekvirent og/eller konsulent, så processen kan tilrettelægges optimalt, og unødig ventetid dermed reduceres.


Der påregnes et tidsforbrug efter beslutning om igangsætning på den efterfølgende proces på ca. 10 måneder inden Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt. Dette forudsætter, at de aftalte afleveringstidspunkter overholdes. Eventuel behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender er ikke medregnet.


Udarbejdelse


Forslaget udarbejdes i Teknik og Miljø i en projektgruppe under ledelse af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen, med repræsentanter fra kommunens øvrige forvaltninger samt rekvirent og/eller konsulent.


Byrådets 1. behandling


Når lokalplanforslaget er færdigt, forelægges det til byrådets stillingtagen (Godkendelse til offentlig fremlæggelse).


Offentlighedsfase


Når lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse, bliver det sendt i offentlig høring. Det sker i en periode på mindst 8 uger. I denne periode kan interesserede indsende deres bemærkninger til forslaget. Når høringsperioden er afsluttet, bliver bemærkninger behandlet i den nedsatte projektgruppe.


Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret.


Disse midlertidige retsvirkninger gælder, ind­­til der er vedtaget og offentliggjort en ende­lig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget.


Byrådets 2. behandling (Endelig vedtagelse)


Efter behandling af bemærkninger udarbejder Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen en byrådsindstilling med kommentering af de under offentlighedsfasen indkomne bemærkninger. Byrådet træffer herefter beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen.


Offentliggørelse


Lokalplanen skal offentliggøres inden 8 uger gældende fra tidspunktet for den endelige vedtagelse i Byrådet.


Supplerende bemærkninger:


Udvalget for Tekniske Anliggender


Byrådet kan under 1. og 2. behandling vælge at sende sagen til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender. Udvalget er rådgivende i forhold til byrådet. Det betyder, at udvalget efter sin gennemgang af sagen, sender en udvalgserklæring til byrådet, der herefter træffer den endelige afgørelse.


Forudsætninger


Efter Planlovens § 13, stk. 4 kan kommunen - når en ejer ønsker et areal overført fra landzone til byzone ved lokalplanlægning, med henblik på udførelse af bygge- og anlægsarbejde, - forlange, at der tinglyses en fraskrivelsesdeklaration. Deklarationen kan fås ved henvendelse til Center for Byudvikling og Mobilitet.


En eventuel supplerende deklaration til lokalplanen skal foreligge underskrevet af ejeren inden lokalplanen forelægges byrådet til endelig vedtagelse.