Lokalplan 1076

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Klokkeskovvej i Stavtrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i op til 3 etager. Området er beliggende ved Klokkeskovvej 19, 21A og 21B i Stavtrup. Det afgrænses mod nord af boliger og sognegård, mod øst af boliger og skov samt mod syd og vest af etageboliger. Området har en størrelse på ca. 5.287 m2 og er beliggende i byzone. Det rummer i dag en bodega samt en tom bygning, der tidligere har været anvendt til dagligvarebutik. Bygherren ønsker at nedrive de eksisterende bygninger og bygge nyt. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 23.04.02 BO. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, da der ønskes byggeri i 3 etager. En realisering af projektet afhænger derfor af en ændring af kommuneplanen. Der skal derfor udarbejdes forslag til ændring af Kommuneplan 2017, hvor der foreslås en forøgelse af det maksimale etageantal. Området er omfattet gældende lokalplan nr. 202 for Udvidelse af anvendelsen af det eksisterende butikscenter i Stavtrup. Lokalplanen ophæves for den del, der er omfattet af dette område.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1076

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (06.11.15 - 27.11.15) 
  Lokalplanens igangsætning (15.05.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.05.17 - 28.04.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.04.19 - 27.05.19) 
  Byrådets 1. behandling (28.05.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (06.06.19 - 15.08.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (16.08.19 - 18.09.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.09.19 - 09.10.19) 
  Byrådets 2. behandling (10.10.19) 
  Offentliggjort (11.10.19 - 05.12.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.