Lokalplan 1055

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Kollegieboliger Skejbyparken 49 og 274


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til ca. 100 kollegieboliger fordelt på de to separat beliggende grunde – i byggeri på 3-4 etager. Boligerne skal administrativt tilknyttes et eksisterende kollegium i området. Områderne ligger i Skejbyparken nr. 49 og 274. Området har en størrelse på tilsammen ca. 7.300 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 140706BO. Grunde til fritliggende enbolighuse må ikke udstykkes med en mindre størrelse end 600 m². Mindst 15 % af området skal udlægges og indrettes til større samlede friarealer af forskellig karakter fælles for området. I en del af området kan bebyggelsen opføres med 3-4 etager og på områdets højdepunkt med 8,5 etager. Maks. Bygningshøjde 10,6 m for bebyggelse med 2,5 etage. Max bygningshøjde 13,6 m for bebyggelse med 3,5 etage. Maks. Bygningshøjde 16,6 m for bebyggelse med 4,5 etage. Max bygningshøjde 29,6 m for bebyggelse med 8,5 etage. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg. I den gældende planlægning er områderne udlagt til offentlige formål i form af institutionsbyggeri i maksimalt to etager. Den ny lokalplan ønsker at muliggøre boligbyggeri i 3-4 etager.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1055

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (22.12.15 - 18.01.16) 
  Lokalplanens igangsætning (13.10.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (14.10.16 - 31.10.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.11.17 - 28.11.17) 
  Byrådets 1. behandling (29.11.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (06.12.17 - 31.01.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (01.02.18 - 18.04.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.04.18 - 22.05.18) 
  Byrådets 2. behandling (23.05.18) 
  Offentliggjort (24.05.18 - 18.07.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.