Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bolig og erhverv ved Katrinebjergvej og Helsingforsgade - etape 2, Aarhus N


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. I forlængelse af denne forundersøgelse vil den kommunale projektgruppe og Christiansbjerg Fællesråd blive indkaldt til en indledende workshop med bygherrerne og deres konsulenter. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til blandede byformål, herunder boliger og erhverv. Der er italesat et ønske om mindst ét højt byggeri. Området er beliggende på Katrinebjerg afgrænset af Katrinebjergvej, Helsingforsgade, Møllevangs Allé og Finlandsgade. Området har en størrelse på ca. 68.000 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 140101ER. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013/2017, og der skal udarbejdes kommuneplantillæg med forudgående offentlig høring, da byomdannelsesområdet går fra erhvervsformål til blandet byområde. Planlægningen bindes op på principperne i masterplanen for Katrinebjerg udarbejdet i forbindelse med lokalplan nr. 1052 for naboarealet.


Dokumenter

Borgermøde og workshop den 08-01-2018
Debatoplæg

Links

Borgermøde den 24-04-2019

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (29.11.17 - 20.12.17) 
  Borgermøde (08.01.18) 
  Forudgående offentlig høring (12.04.19 - 07.05.19) 
  Borgermøde (24.04.19) 
  Lokalplanens igangsætning (08.05.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (09.05.19 - 20.08.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.08.19 - 10.09.19) 
  Byrådets 1. behandling (11.09.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.09.19 - 20.11.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (21.11.19 - 24.12.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (25.12.19 - 07.02.20) 
  Byrådets 2. behandling (08.02.20) 
  Offentliggjort (09.02.20 - 04.04.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.