Lokalplan 1099

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ny højhusbebyggelse til cityformål på Værkmestergade i Aarhus


Området er omkranset af Værkmestergade, Spanien og jernbanen i Århus Midtby. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en udvidelse af det eksisterende hotel Comwell med et nyt højhus på 15 etager ved siden af det eksisterende højhus, City Tower, på ejendommen Værkmestergade 2. Den nye bygning vil indeholde ca. 200 hotelværelser samt restauranter, barer m.v. Herudover indgår en udvidelse af den eksisterende restaurant mod Spanien. I alt udgør nybyggeriet ca. 10.750 m2. Ind- og udkørsel vil ske, hvor det også sker i dag. Der vil indgå 50 nye parkeringspladser i kælder med forbindelse til den eksisterende parkeringskælder. Der ønskes etableret en ny gangbro i en højde på ca. 7 m over banearealerne til Ny Banegårdsgade med adgang for både gående og cyklister via en cykelslidske og elevator. Broen forudsætter en godkendelse fra Banedanmark og DSB Ejendomme. Der etableres opholdsareal i gadeplan og en udvidelse af den eksisterende plint. I plintens stueetage etableres åbne publikumsorienterede funktioner. Matr. 2200i har en størrelse på ca. 6.482 m2 og er beliggende i byzone. Dertil skal medregnes areal til en mulig gangbro over jernbanen. Lokalplanen vil ikke omfatte den eksisterende højhusbygning på ejendommen, og lokalplanen vil derfor kun delvist erstatte den eksisterende lokalplan 905. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 010319CY, 010315TA samt 010303CY. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvad angår bebyggelsesprocent og etablering af en bro over jernbanen. Der skal udarbejdes kommuneplantillæg efter en forudgående høring. Planlægning for et hotel i 15 etager med en beliggenhed nær produktionserhvervene på Aarhus Havn er påvirket af planlovens § 15b, der medfører skærpede hensyn til planlægning i forhold til lugt- og luftforurening. En lokalplanlægning for projektet forudsætter derfor, at der sideløbende udarbejdes og vedtages et kommuneplantillæg for produktionserhvervene på Aarhus Havn. Kommuneplantillægget skal udpege konsekvenszoner, hvor det er muligt at opføre erhvervsbyggeri på særlige betingelser. Du kan afgive høringssvar på den nye Høringspotal (link nedunder)


Dokumenter

Debatmateriele - forudgående offentlig høring
Forslag til lokalplan nr. 1099
Forslag til udbygningsaftale

Links

genvej til Høringsportalen

 

Tidslinje

  Lokalplanens igangsætning (28.05.18) 
  Forundersøgelse (09.02.18 - 02.03.18) 
  Forudgående offentlig høring (23.04.18 - 14.05.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (29.05.18 - 17.09.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.09.18 - 09.10.18) 
  Byrådets 1. behandling (10.10.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.10.18 - 29.10.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (31.10.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (08.11.18 - 03.01.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (04.01.19 - 27.02.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.02.19 - 19.03.19) 
  Byrådets 2. behandling (20.03.19) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (21.03.19 - 23.04.19) 
  Byrådets 2. behandling (24.04.19) 
  Offentliggjort (14.05.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.