Lokalplan 1112

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Eskelunden, Natur- og eventområde


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til park med mulighed for events. Lokalplanen skal sikre, at der etableres en ny park og en velfungerende eventplads på arealerne ved Eskelund med mulighed for afvikling af et begrænset antal større arrangementer som fx Northside festival og dagsbegivenheder med op til 40.000 deltagere. Projektet søges sammentænkt med det landskabslaboratorium der også findes i området og som er drevet af en række undervisnings- og forskningsmiljøer. Målet er at opnå et flerfunktionelt og attraktivt område, der både kan anvendes til større events, men som også i det daglige vil være et spændende og varieret rekreativt område. Et område, der udgør en attraktion for byens borgere, og er et levende eksperimentarium for de involverede i landskabslaboratoriet. I det omfang det medvirker til at realisere projektets mål kan der tænkes synergi til andre projekter som cykelparkering, pendler p-plads, Landskabslaboratorium og udbygning af Genbrugsstationen på tilstødende arealer. Området er beliggende ved Åhavevej og har en størrelse på ca. 50 ha. Størstedelen af området fremstår som et grønt rekreativt areal. I området ligger også Eskelund genbrugsstation og et mindre areal der benyttes af Aarhus Kommune, Natur og Vejservice som stilleplads med mandskabsbygninger. Derudover ejer DSB et område, der indeholder to dieseltanke, der ikke længere er i funktion. Den endelige afgrænsning af lokalplanområdet samt hvorvidt genbrugspladsen og DSB-arealet kommer til at indgå, er ikke endelig afklaret endnu. Området afgrænses mod nord og øst af Aarhus Å, mod syd af Åhavevej og mod vest af Viby Ringvej. Området er beliggende i landzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområder 120003LA og 120416TA. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. En eventuel udvidelse af genbrugsstationen kan medføre behov for en ændret afgrænsning af rammeområde 120416TA.


Dokumenter

Debatopløg - Indkaldelse af idéer og forslag
Forslag til Lokalplan nr. 1112

Links

Genvej til Høringsportalen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (04.07.18 - 02.08.18) 
  Forudgående offentlig høring (04.06.19 - 18.06.19) 
  Lokalplanens igangsætning (09.05.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (10.05.19 - 02.07.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.07.19 - 13.08.19) 
  Byrådets 1. behandling (14.08.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (28.08.19 - 23.10.19) 
  Borgermøde (01.10.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (24.10.19 - 03.11.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (04.11.19 - 26.11.19) 
  Byrådets 2. behandling (27.11.19) 
  Offentliggjort (28.11.19 - 22.01.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.